Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 6 september 2018

Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 6 september 2018 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets vinst, 36 499 143 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas 7 250 000 kronor (1,00 krona/aktie) och att resterande 29 249 143 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bo Nordlander, Sofi Franzén, Hans Nygren, Peter Larsson, Daniel Johansson. Bo Nordlander omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionbolaget EY AB.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Den 7 september 2018

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com
Bo Nordlander, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: bo.nordlander@timepeoplegroup.com 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.