Aktien

Handel med aktien

Time People Groups aktie handlas sedan den 7 december 2017 vid NGM Nordic MTF.

Totala antalet aktier i Time People Group uppgår till 7,25 miljoner stycken och aktiekapitalet till 1,45 MSEK.

Finansiell rådgivare

Eminova Fondkommission är mentor till Time People Group AB.

NORDIC MTF

NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På NGM Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Dessutom gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.