Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets vinst, 38 219 416 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas 8 700 000 kronor (1,20 krona/aktie) och att resterande 29 519 416 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bo Nordlander, Sofi Franzén, Hans Nygren, Peter Larsson och Daniel Johansson. Per Elgh valdes in som ny styrelseledamot. Bo Nordlander omvaldes till styrelsens ordförande. 

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbyrån EY AB.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga i bolaget icke operativa bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Pressmeddelande den 11 september 2019

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com, Bo Nordlander, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: bo.nordlander@timepeoplegroup.com.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.