Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 9 september 2021

Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 9 september 2021 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets vinst, 38 599 234 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas 9 062 500 kronor (1,25 krona/aktie) och att resterande 29 536 734 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Hans Nygren, Daniel Johansson och Per Elgh. Hans Nygren valdes till Styrelsens Ordförande.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisionsbolaget Grant Thornton AB.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga i bolaget icke operativa bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Första handelsdag exklusive rätt till utdelning är 10 september, avstämningsdag blir 13 september och utbetalningsdag 16 september.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Hans Nygren, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.