Pressmeddelanden

Rättelse av kallelse till bolagsstämma

I pressmeddelandet som publicerades kl 8.30, 11 augusti angavs felaktigt tisdag som veckodag för årstämma men med rätt datum. Rätt veckodag är torsdagen den 10 september. Nedan bifogas uppdaterad kallelse.

Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 september 2020, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 september 2020,
dels senast torsdagen den 3 september 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske via e-post skriftligt till [email protected] eller skickas via post till Time People Group, Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Anmälan kan även ske via Time People Groups hemsida, www.timepeoplegroup.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Till anmälan ska, därtill i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Information om åtgärder med anledning av COVID-19
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste för att
äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 3 september 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet, eller ombuden. I fullmakten ska anges vilket antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska det bifogas en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på nedan angivna adress.

Aktieägarna uppmärksammas om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för denna kallelse till 7 250 000, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5.Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8 b - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning med hänsyn tagen till den av styrelsen föreslagna utdelningen.

Punkt 9-10 - Val av styrelse och förslag till arvode för styrelsen enligt nedanstående förslag:

 • Styrelsen föreslås bestå av 4 ledamöter och inga suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Bo Nordlander, Hans Nygren, Per Elgh, Daniel Johansson. Omval av Bo Nordlander som styrelsens ordförande.
 • Styrelsearvodet fastställs till 375 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode utgår till de i bolaget aktivt operativa styrelsemedlem Per Elgh.
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.
 • Nyval av revisionsbolaget Grant Thornton AB.

  Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.timepeoplegroup.com.

  Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

  Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen befogenhet att genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller
  antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas
  företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande
  direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

  Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständiga förslag till stämman kommer senast från och med 27 augusti 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

  STOCKHOLM 11 AUGUSTI 2020

  Time People Group AB (publ)

  Styrelsen

  För ytterligare information kontakta:

  Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

  Bo Nordlander, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

  Prenumerera

  Pressmeddelanden och rapporter via E-post.