Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 206 MSEK, en ökning med 28 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 17,2 MSEK, en ökning med 12 % på helårsbasis. Periodens omsättning var 55 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 6,6 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 12 %.

Omsättningen under perioden uppgick till 55,0 MSEK (51,9 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK (6,6 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (4,2 MSEK). Summerat över helåret, perioden 1 maj - 30 april uppgår omsättningen till 206 MSEK (161 MSEK) samt rörelseresultatet (EBITDA) till 17,2 MSEK (15,4 MSEK). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 8,1 MSEK (9,6 MSEK).

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,20 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 6,0 % räknat på slutkursen 2020-04-30.

- Vi fortsätter att leverera på vår tillväxtstrategi och summerar verksamhetsåret med både omsättnings- och resultatrekord där vi ökat omsättningen med 28 % och förbättrat vårt resultat med hela 12 %, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 3 september 2020.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

26 juni 2020

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.