Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 71,3 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,8 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 54 % samt en resultatförbättring om 48 % jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under perioden uppgick till 71,3 MSEK (46,3 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,8 MSEK (6,6 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 13,7 % (14,2 %). Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 MSEK (4,0 MSEK).

- Vi har under kvartalet upplevt en fortsatt stor efterfrågan på våra specialistkonsulter där flertalet av våra kunder valt att teckna längre avtal med oss. Att vi under kvartalet också färdigställt arbetet med förvärvet av Competence Finder kommer fortsätta skapa nya möjligheter framåt, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 november till den 31 januari släpps den 3 mars 2022.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Hans Nygren, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.com

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.