Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari 2022

Time People Group uppvisar en omsättning på 82,5 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,7 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 75 % samt en resultatförbättring om 150 % jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under perioden uppgick till 82,5 MSEK (47,3 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,7 MSEK (3,1 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 9,4 % (6,6 %). Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (1,1 MSEK).

- Vi fortsätter att leverera ett mycket bra resultat som en följd av vår tillväxtresa och vårt fokuserade arbete. Under kvartalet har vi upplevt en fortsatt stark efterfrågan på alla våra dotterbolags tjänster. Kombinerat med en positiv organisk tillväxttrend i flertalet av våra bolag har vi lyckats skapa ett positivt momentum som vi definitivt kommer fortsätta arbeta med framåt, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 februari till den 30 april släpps den 29 juni 2022.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), mejl: [email protected]

Hans Nygren, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.