Pressmeddelanden

Time People Group AB släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 30,6 MSEK och ett rörelseresultat på 3,6 MSEK (EBIT) vilket ger en rörelsemarginal på 12 % för perioden. Omsättningsökning för nio månaders perioden var 14 % samt en resultatförbättring på 2 %.

Omsättningen under perioden uppgick till 30,6 MSEK (29,0 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på 3,6 MSEK (4,5 MSEK) vilket motsvarar en omsättningsökning med 5 % och en resultatminskning på 19 % jämfört med samma period förra året. Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (3,3 MSEK). Summerat över 9 månader, perioden 1 maj - 31 januari uppgår omsättningen till 88,5 MSEK (77,6 MSEK) samt rörelseresultatet (EBIT) till 10,2 MSEK (10,0 MSEK) vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 14 % samt resultatförbättring med 2 % jämfört med samma period förra året. Resultatet efter skatt för 9 månader uppgick till 7,6 MSEK (7,5 MSEK).

- Kvartalet var finalen av hela vårt arbete med noteringen av Time People Group vilket resulterade i ca 2 700 nya aktieägare och en första handelsdag på NGM den 7 december 2017. Det känns bra att ha denna viktiga pusselbit på plats för att kunna fortsätta utveckla gruppen, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 februari till den 30 april släpps den 28 juni 2018 i samband med vår bokslutskommuniké.

Rapporten i sin helhet bifogas.

14 MARS 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.com

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl 08.30 CET.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.