Pressmeddelanden

Time People Group inleder nyemission inför planerad notering

IT-konsultkoncernen Time People Group AB (publ) ("Time People Group") har beslutat genomföra en nyemission riktad till allmänheten om högst 1,25 miljoner nya aktier till en kurs om 19 kr per aktie. Emissionen sker i syfte att sprida ägandet i bolaget inför en planerad notering av Time People Groups aktie, samt för att förstärka koncernens förutsättningar för fortsatt expansion.

Vid fulltecknad emission kommer Time People Group tillföras högst 23,75 Mkr före emissionskostnader. Time People Group har erhållit teckningsförbindelser avseende emissionen för ett sammanlagt belopp om 14,25 Mkr, vilket motsvarar 60 procent av emissionsbeloppet. De nyemitterade aktierna motsvarar 17,2 procent av samtliga utestående aktier, förutsatt full teckning. Teckningsperioden för erbjudandet löper mellan den 12 oktober till den 10 november 2017.

Time People Group har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Styrelsen för Time People Group bedömer att handeln kan inledas den 4 december 2017.

Emissionsmemorandum, som innehåller fullständiga villkor för deltagande i erbjudandet, och anmälningssedlar finns att ladda ner på www.timepeoplegroup.se samt www.eminova.se.

Time People Group grundades år 2000 och är idag en koncern med ett antal dotterbolag, vart och ett med egen specialistinriktning. Koncernen verkar huvudsakligen inom tre marknadssegment: bank/finans och försäkring, offentlig sektor och retail. Idag omfattar verksamheten 85 konsulter och åtta övriga medarbetare.

Verksamheten har utvecklats väl; dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av lämpliga kompletterande konsultföretag. Koncernen har uppvisat god omsättnings- och lönsamhetsutveckling under många år. Under det senaste verksamhetsåret omsatte koncernen drygt 108 Mkr med ett rörelseresultat om ca 15 Mkr.

Emissionsinstitut är Eminova.

12 OKTOBER 2017

För ytterligare information med anledning av denna pressrelease, vänligen kontakta VD Magnus Lönn, telefonnummer: +46 70 879 0979, e-post: ir@timepeoplegroup.com

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Time People Group AB (Publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter."

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.